Koordinator praćenja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Zagreb, Hrvatska


Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu.

Koordinator praćenja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima (M/Ž)

1 izvršitelj

Mjesto rada Zagreb


Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.

Postani dio našeg tima kao Koordinator praćenja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima.

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke i povezane stručne terminologije;
 • 10 godina radnog iskustva u stručnom području.

Tvoje poslovne aktivnosti:

 • Zadužen si za izradu, izmjene i dopune internih akata koji reguliraju područja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima;
 • Koordiniraš provođenje i razvijaš plan aktivnosti unutar Društva u cilju sprječavanja sukoba interesa i koruptivnih radnji sukladno dobroj poslovnoj praksi;
 • Analiziraš godišnji Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i obavještavaš nadležne organizacijske jedinice Društva o planiranim zakonodavnim aktivnostima;
 • Pratiš, savjetuješ, predlažeš s ciljem unapređivanja procesa Društva iz područja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima;
 • Potičeš stvaranje kulture korporativnog integriteta s ciljem osiguravanja zaštite ugleda Društva i kulture upravljanja rizicima;
 • Izrađuješ Godišnji plan rada praćenja usklađenosti poslovanja;
 • Izrađuješ prijedlog Politike upravljanja rizicima i prijedlog ciljeva poslovanja kao preduvjeta upravljanja rizicima;
 • Definiraš procese i metodologije upravljanja rizicima, planiraš, organiziraš i nadzireš implementaciju procesa upravljanja rizicima;
 • Na temelju podataka i izvještaja organizacijskih jedinica izrađuješ Registar rizika, Akcijski plan za rješavanje rizika i Izvještaj o upravljanju rizicima;
 • Daješ podršku vlasnicima rizika i vlasnicima mjera za ublažavanje rizika u djelotvornom upravljanju rizicima, upoznaješ zaposlenike Društva sa svrhom i ciljevima te Politikom i metodologijom upravljanja rizicima;
 • Organiziraš primjerenu izobrazbu menadžmenta i zaposlenika o upravljanju rizicima;
 • Surađuješ i razmjenjuješ saznanja i informacije s menadžmentom, članovima unutarnjih kontrola i sustava kvalitete te redovno izvješćuješ Upravu, NO i druge ključne dionike o nalazima, trendovima i podacima predmetnih područja;

Tvoje kompetencije:

 • Stručna i integrirana znanja o unutarnjim kontrolama, praćenju usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima;
 • Znanja o metodologijama i procesima identifikacije, procjene i obrade rizika;
 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Informatička pismenost;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Znanja o poslovnom planiranju i upravljanju informacijama;
 • Sposobnost upravljanja informacijama, promjenama i rizicima;
 • Multidisciplinarnost;
 • Vještine pregovaranja i kriznog komuniciranja;
 • Strateško razmišljanje i mentalna agilnost;
 • Povjerljivost, kredibilnost, samostalnost; sistematičnost.

Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.5.2024. godine.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.5.2024. godine.


Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima.

Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se ovdje.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa

Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Profesionalne informacije
Detalji