Vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila (M/Ž), više izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Omišalj, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 23.11.2021. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila (M/Ž), 

više izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj


Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja: područje: vatrogastvo;
 • Vozačka dozvola C kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima;
 • Osoba ne smije biti starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja);
 • Osoba ne smije biti kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti;
 • Ostali uvjeti sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

 

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Sudjeluje u aktivnostima sprječavanja nastajanja požara, operacijama gašenja požara te tehničkim intervencijama na objektima, postrojenjima i prostorima Terminala Omišalj;
 • Sudjeluje u redovitim vježbama gašenja požara, vježbama spašavanja i evakuacije te vježbama održavanja tjelesne pripremljenosti;
 • Svakodnevno provodi preventivne mjere zaštite od požara (obilasci mjesta obavljanja poslova, vatrogasno dežurstvo i osiguranje po posebnim dozvolama za rad na lokacijama i sl.);
 • Sudjeluje u radovima kod kojih postoji opasnost od izbijanja požara i nastanka eksplozije;
 • Provodi mjere propisane Procjenom ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija, Planom zaštite od požara, Pravilnikom o zaštiti od požara u JANAF-u, d.d. i drugim operativnim planovima;
 • Redovito kontrolira održavanje ispravnosti i servisiranje vatrogasne opreme, vozila i vatrogasnih instalacija za gašenje na Terminalu Omišalj (na spremnicima, autopunilištu, vezovima itd.);
 • Prati količine vode za gašenje požara u spremniku i evidentira potrošnju vode;
 • Obilazi područje Terminala Omišalj prema zadanoj satnici i kontrolira rad zaštitarske službe (video nadzor) izvan prve smjene;
 • Preuzima pozive na telefonskoj centrali izvan prve smjene;
 • Održava okoliš na Terminalu Omišalj u svrhu preventivnih mjera zaštite od požara;
 • Radi ostale poslove prema nalogu nadređenih.


Obavezne kompetencije:

 • Znanje o vrstama i karakteristikama požara i opreme za gašenje požara;
 • Vještine gašenja požara i rukovanja vatrogasnom opremom;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Visok stupanj organiziranosti i timskog rada;
 • Pripravnost i koordinacija u ekstremnim situacijama; upravljanje stresom;
 • Poznavanje rada i obaveza vezanih uz vatrogastvo;
 • Visok stupanj fizičke pripravnosti i emocionalne stabilnosti;
 • Sposobnost prostornog predočavanja;
 • Operativna i perceptivna brzina; motoričke sposobnosti;
 • Fizička pripremljenost i emocionalna stabilnost; praktičnost; spretnost;


Napomena: Vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.


Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.


Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, izjavom kandidata ovjerenom kod javnog bilježnika da nije kažnjavan sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu ((»Narodne novine«, br. 125/19) za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19) i za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s  30.11.2021. godine. 


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje:

https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka


Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.


O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.


Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.


Služba ljudskih resursa

Reci prijateljima za ovaj oglas